O NÁS

TŘI, o.p.s

Sokolská 584

257 22 Čerčany

tri@hospic-cercany.cz 

530530359 / 0800

tel: 317 777 381

fax: 317 700 903

Posláním TŘI, o.p.s. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Hodnotami TŘI, o.p.s. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.

TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ORGANIZACE

I.

Poskytovat v  lůžkovém hospici i domácím prostředí pacienta specializovanou paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým na co nejvyšší možné odborné a lidské úrovni.

II.

Poskytovat sociální odlehčovací služby formou pobytovou nebo terénní ve vlastním sociálním prostředí, denní odlehčovací službu v  centru denních služeb, jednodenní pobytovou službu podle přání klienta a jeho nejbližších s  možností využití asistence podle potřeb klienta.

III.

Poskytovat širší spektrum komunitních služeb občanům z  nejbližšího okolí s  cílem podpory inkluze všech, kteří hledají zázemí a pomoc, bourání mezigeneračních bariér a zabezpečení služeb, které občané hledají a my je poskytujeme.

Farní sbor ČCE Soběhrdy
Náboženská obec Církve československé husitské v Čerčanech
Obec Čerčany
Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou

Ing. Kristian Bergmann

Renata Špitálská

Mgr. Eva Mlezivová

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Martin Čeljuska

Rudolf Reitz, B.Th.

PharmDr. Monika Horníková, MHA

CENTRUM PÉČE ČERČANY

POPIS PROJEKTU

Projekt „Centrum Péče Čerčany“ směřuje k aktivizaci komunitního života v mikroregionu Čerčan a okolních obcí, k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti komunity. Řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, umožňuje realizaci aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

 

SOUČASNÝ STAV

V současné chvíli je přístavba budovy Hospice Dobrého Pastýře – budoucí „Centrum Péče Čerčany“ ve stavu zakonzervované hrubé stavby.

 

 

CO JE CÍLEM PROJEKTU

  • Cílem projektu je vybudovat bezbariérové komunitní centrum s prostory vhodnými k realizaci aktivizačních, klubových, zájmových, vzdělávacích a integračních činností, které budou moci využívat místní jednotlivci, skupiny, organizace a instituce. Chceme vytvořit bezpečný příjemný a dostatečně velký prostor pro socializaci rodičů na rodičovské dovolené s dětmi, kde budou moci během svých pravidelných setkání realizovat i přednášky, diskuze, workshopy, společná cvičení, muzicírování. Velká společenská místnost uzpůsobená k tvůrčím i pohybovým činnostem, zároveň umožní realizovat plnohodnotný volnočasový program pro děti, mládež, dospělé i seniory z Čerčan a nejbližšího okolí. Komunita se bude aktivně podílet na fungování a programové skladbě komunitního centra, tím se nastartuje vzájemná spolupráce, sounáležitost a odpovědnost za dění v obci.
  • Vznikne zde zázemí pro komunitní sociální práci, prostřednictvím které bude aktivně řešena problematika sociálního vyloučení.
  • 5 dní v týdnu dostupná služba odborného sociálního poradenství bude přístupná všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
  • Zázemí získá i nově registrovaná pečovatelská služba, která je již dlouhodobě ze strany klientů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků a také ze strany starostů obcí v regionu postrádaná a žádaná.
  •  Plně vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek bude dostupná denně od pondělí do pátku, v urgentním případě bude možné potřebnou pomůcku zajistit i o víkendu.
  • V prostorách CPČ vznikne velká bezbariérová knihovna a menší komunitní knihovna fungující na principu „přines a odnes, kus za kus“.
  • Cílem projektu je také destigmatizovat duševní a tělesné postižení, nemoc i stáří jako takové a aktivizovat osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, a prostřednictvím integračních aktivit (např. pravidelné rukodělné činnosti, zpívání a čtení s dětmi z místní školy a školky, reminiscenční cvičení, kulturní odpoledne, zdravotní cvičení, atd.) je začleňovat do komunitního života.

 

ROZPOČET PROJEKTU

Rozpočet na dostavbu a vybavení objektu činí 19 mil. Kč.

V průběhu roku 2019 jsme připravili a podali žádost o dotaci na realizaci Centra Péče Čerčany v rámci 7. dotační výzvy: „MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“. Náš projekt splnil všechny náležitosti věcného, formálního i závěrečného hodnocení, v současné chvíli čekáme na ukončení administrativního ověření. V případě schválení a následného přidělení dotace ve výši 14,25 mil. Kč začnou stavební práce už v průběhu roku 2020.

Zbylých 4,75 mil. korun musíme zajistit z vlastních zdrojů, z darů a dotací fyzických a právnických osob, měst, obcí a Středočeského kraje, a také právě prostřednictvím benefičních akcí.

 

BENEFIČNÍ AKCE PRO CENTRUM PÉČE ČERČANY

Losers Cirque Company: The Loser(s)

24/3/2020 _ KD Karlov v Benešově

Projekt výstavby Centra Péče je odvážný, podobně jako akrobati z Losers Cirque Company, proto jsme jejich novocirkusové představení The Loser(s) symbolicky zvolili jako úplně první benefiční akci pro jeho realizaci. Ale jak se říká, odvážnému štěstí přeje, věříme, že s podporou veřejnosti a partnerů se nám povede prostřednictvím tohoto benefičního představení „vydělat“ první potřebné prostředky. Podpořte výstavbu Centra Péče Čerčany nákupem vstupenek i vy! Více informací zde.

 

Charitativní běh

19/9/2020_Čerčany

Jsme si vědomí toho, že je získávání prostředků na výstavbu Centra Péče Čerčany „běh na dlouhou trať“. My ale věříme, že nás v tom nenecháte a poběžíte s námi!

 

Adventní benefiční koncerty

20/12/2020

Výtěžek letošních adventních koncertů poputuje rovněž na realizaci Centra Péče. Budeme doufat v hojnou účast a štědrý výtěžek 😊. Uhodnete, co si letos budeme přát k Vánocům?

 

Charitativní golf

jaro 2021

Hezky trpělivě, od jamky k jamce…krok po kroku…koruna ke koruně… O přesném termínu a místě konání akce Vás budeme informovat.

 

ŽÍT DO POSLEDNÍ CHVÍLE S CO NEJLEPŠÍ PÉČÍ A PODPOROU

Projekt „Žít do poslední chvíle s co nejlepší péčí a podporou“ financován z Programu švýcarsko-české spolupráce byl zaměřen na zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění, jejich destigmatizaci a detabuizaci tématu umírání. Z celkových nákladů projektu ve výši 3.803.244 Kč je 90% poskytnuto v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, v reálných číslech jde o částku 3.422.920 Kč. Projekt byl realizován v období od 1. 11. 2014 – 30. 9. 2016.

V rámci tohoto projektu se povedlo zrealizovat studii „Výzvy pro lůžkovou hospicovou péči v ČR“. Publikace jasně pojmenovává trendy v poskytování lůžkové hospicové péče, očekávání a potřeby všech zainteresovaných stran včetně potencionálních pacientů, hrozby a příležitosti v dané oblasti.

VÝZVY HOSPICOVÉ PÉČE ke stažení zde.

„Návrh standardů kvality lůžkové a domácí hospicové péče“ sloužil jako jeden ze základních dokumentů při tvorbě Standardů hospicové paliativní péče vytvořených Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Projekt nám umožnil odborně přeškolit zdravotnický personál hospice a zajistil jim odborné stáže, vybavit budovu hospice modernější IT technologií a zavést metodu bazální stimulace.

Vytvořili jsme instruktážní video pro pečující.  Díky tomuto videomanuálu jsou příbuzní pacientů v terminálním stadiu schopni efektivněji a s větší jistotou pečovat o své blízké v domácím prostředí.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO PRO PEČUJÍCÍ můžete zhlédnout zde

Kampaň „Nejste na to sami“ přispěla k zintenzivnění společenské diskuse o tématu smrti a umírání a výrazně zvýšila informovanost veřejnosti o dané problematice. V úterý 10. března 2015 se na dva dny objevily na šesti různých místech Prahy u stavebních výkopů cedule s označením Zákaz pohřbívání babiček. Většina z nás má traumatický zážitek spojený s odchodem někoho blízkého a se způsobem, jakým zemřel. Velmi často to bylo v anonymním prostředí zdravotnického nebo sociálního zařízení, kde nejsou respektovány individuální potřeby pacienta. Kampaň Nejste na to sami připomněla, že pokud chtějí lidé zůstat se svými blízkými i v posledních dnech jejich života, nejsou na to sami, funguje tu síť domácích i lůžkových hospiců. Není tedy nutné „pohřbívat babičky zaživa“. Kompletní seznam hospiců v ČR je zveřejněný na webu: www.nejstenatosami.cz. Zde je také video Nepohřbívej babičku zaživa, ve kterém účinkuje Jiří Lábus a Videovzkazovník umožňující poslat vzkaz, že nám na někom záleží, což bylo pokračováním kampaně na podzim 2015.

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Projekt „Domácí paliativní péče ve Středočeském kraji“ financován z Programu švýcarsko-české spolupráce byl zaměřen na zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění ve Středočeském kraji prostřednictvím nákupu a modernizace vybavení a prostředků nezbytných k realizaci domácí hospicové služby.

Z celkových nákladů projektu ve výši 1.079.105 Kč je 90% poskytnuto v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, v reálných číslech jde o částku 971.194 Kč. Projekt byl realizován v období od srpna 2015 do října 2016.

Díky projektu jsme zakoupili kyslíkové koncentrátory, saturační čidla, lůžka, matrace, Invalidní vozíky, pojízdná chodítka s podpěrnou deskou, servírovací stolky k lůžku, kardiacká křesla, židle mycí a toaletní židle, antidekubitní matrace a polohovací pomůcky, defibrilátory, osobní vozidlo pro potřeby služby domácí hospic a zajistili  školení pracovníků v přímé péči.

ŽURNÁL TŘI 11/2019
ŽURNÁL TŘI 9/2019
ŽURNÁL TŘI 1/2019

ČEMU SE VĚNUJEME, CO SE NÁM POVEDLO A NA ČEM PRACUJEME

TŘI, o.p.s. je zakladatelem a provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Její převažující činností je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí klientů. Společnost poskytuje také celou škálu sociálních a komunitních služeb, aktivně se věnuje vzdělávací, osvětové a aktivizační činnosti. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a službu asistenčního auta.

V Hospici Dobrého Pastýře je pečováno o nemocné s krátkou prognózou dožití, ve většině případů s pokročilým nádorovým onemocněním. Péče multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních se zaměřuje na odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění (zejména bolesti) a na naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Dalším cílem je také podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí. Režim dne v hospici se výrazně liší od režimu v nemocnici. Pacient si určuje, kdy vstávat, kdy chodit spát, kdy zhasnout, jídlo se mu podává, když má na něj chuť. Nemocný se může spolehnout, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností bude respektována jeho vůle a lidská důstojnost a také na to, že v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Péče se zde dostane každému bez ohledu na jeho věk, finanční možnosti, sociální status či místo bydliště. Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře byl otevřen 1. září 2008, domácí hospic funguje už od roku 2003.

Součástí budovy hospice jsou 4 pokoje pro klienty Odlehčovací služby pobytové. Tato služba je určená pro ty, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Pečující osoba si během krátkodobých odlehčovacích pobytů jejího blízkého může zařídit nezbytné nebo odjet na dovolenou s vědomím, že je o něj dobře postaráno. Odlehčovací služby jsou poskytovány i v domácím prostředí klientů, kde asistenti služby pomáhají s hygienou, podáváním jídla, úklidem domácnosti, doprovázejí klienty na úřady, či k lékaři, ale nabízejí také aktivizační činnosti nebo jen společnost během dne.

Neodmyslitelnou součástí služeb Tři, o.p.s. je odborné sociální poradenství.

Centrum denních služeb je místem pro všechny, kteří nechtějí nebo nemůžou být sami. Slouží zejména pro lidi z blízkého okolí, o které kvůli snížené soběstačnosti pečují jejich blízcí doma. Zatímco tito lidé stráví svůj čas ve společnosti, pečující mají možnost odpočinout si a zařídit si nezbytné záležitosti. Program CDS je velmi rozmanitý, závisí od klientů, kteří jej v danou chvíli navštíví. Někdy si s nimi pracovnice CDS povídají u voňavé kávy a dobrého koláče, jindy hrají hry, věnují se trénování paměti, zpívají nebo keramikují, pletou, háčkují…

Ve snaze zvýšit povědomí o hospicové péči, odstranit předsudky a zkreslené představy o tom, co hospic doopravdy je, organizuje TŘI, o.p.s. na půdě Hospice Dobrého Pastýře několikrát do roka kulturní, vzdělávací a komunitní akce.

Dobrovolnický program TŘI, o.p.s. vznikl ještě před otevřením lůžkového hospice, v současnosti sdružuje několik desítek dobrovolníků. Někteří z nich pomáhají doprovázet pacienty, povídají si s nimi, drží je v těžkých chvílích za ruku, jiní pomáhají při volnočasových aktivitách a při organizování akcí pro veřejnost. Zejména firemní dobrovolníci pracují na údržbě a chodu hospice, pečují o zeleň uvnitř i na zahradě, pomáhají s výmalbou, úklidem.

V roce 2017 získala TŘI, o.p.s. status akreditovaného pracoviště v nástavbovém oboru Paliativní medicína a tím možnost aktivně přispívat k rozvoji paliativní a hospicové péče v ČR. Od téhož roku je také držitelem Značky spolehlivosti.

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)