O NÁS

TŘI, o.p.s

Sokolská 584

257 22 Čerčany

tri@hospic-cercany.cz 

530530359 / 0800

tel: 317 777 381

fax: 317 700 903

Posláním TŘI, o.p.s. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Hodnotami TŘI, o.p.s. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.

TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ORGANIZACE

I.

Poskytovat v  lůžkovém hospici i domácím prostředí pacienta specializovanou paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým na co nejvyšší možné odborné a lidské úrovni.

II.

Poskytovat sociální odlehčovací služby formou pobytovou nebo terénní ve vlastním sociálním prostředí, denní odlehčovací službu v  centru denních služeb, jednodenní pobytovou službu podle přání klienta a jeho nejbližších s  možností využití asistence podle potřeb klienta.

III.

Poskytovat širší spektrum komunitních služeb občanům z  nejbližšího okolí s  cílem podpory inkluze všech, kteří hledají zázemí a pomoc, bourání mezigeneračních bariér a zabezpečení služeb, které občané hledají a my je poskytujeme.

Farní sbor ČCE Soběhrdy
Náboženská obec Církve československé husitské v Čerčanech
Obec Čerčany
Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou
Ing. Kristian Bergmann
Mgr. Bohumil Bulíř
Martin Čeljuska
Alena Čeljusková
Lucie Marešová
Ing. Jiří Pech
prof. RNDr. Jan Rataj, Csc.
Rudolf Reitz, B.Th.
Mgr. Josef Švehla
Mgr. Tomáš Trusina

Ing. Kristian Bergmann

Renata Špitálská

Mgr. Eva Mlezivová

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Martin Čeljuska

Rudolf Reitz, B.Th.

PharmDr. Monika Horníková, MHA

ŽÍT DO POSLEDNÍ CHVÍLE S CO NEJLEPŠÍ PÉČÍ A PODPOROU

Projekt „Žít do poslední chvíle s co nejlepší péčí a podporou“ financován z Programu švýcarsko-české spolupráce byl zaměřen na zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění, jejich destigmatizaci a detabuizaci tématu umírání. Z celkových nákladů projektu ve výši 3.803.244 Kč je 90% poskytnuto v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, v reálných číslech jde o částku 3.422.920 Kč. Projekt byl realizován v období od 1. 11. 2014 – 30. 9. 2016.

V rámci tohoto projektu se povedlo zrealizovat studii „Výzvy pro lůžkovou hospicovou péči v ČR“. Publikace jasně pojmenovává trendy v poskytování lůžkové hospicové péče, očekávání a potřeby všech zainteresovaných stran včetně potencionálních pacientů, hrozby a příležitosti v dané oblasti.

VÝZVY HOSPICOVÉ PÉČE ke stažení zde.

„Návrh standardů kvality lůžkové a domácí hospicové péče“ sloužil jako jeden ze základních dokumentů při tvorbě Standardů hospicové paliativní péče vytvořených Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Projekt nám umožnil odborně přeškolit zdravotnický personál hospice a zajistil jim odborné stáže, vybavit budovu hospice modernější IT technologií a zavést metodu bazální stimulace.

Vytvořili jsme instruktážní video pro pečující.  Díky tomuto videomanuálu jsou příbuzní pacientů v terminálním stadiu schopni efektivněji a s větší jistotou pečovat o své blízké v domácím prostředí.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO PRO PEČUJÍCÍ můžete zhlédnout zde

Kampaň „Nejste na to sami“ přispěla k zintenzivnění společenské diskuse o tématu smrti a umírání a výrazně zvýšila informovanost veřejnosti o dané problematice. V úterý 10. března 2015 se na dva dny objevily na šesti různých místech Prahy u stavebních výkopů cedule s označením Zákaz pohřbívání babiček. Většina z nás má traumatický zážitek spojený s odchodem někoho blízkého a se způsobem, jakým zemřel. Velmi často to bylo v anonymním prostředí zdravotnického nebo sociálního zařízení, kde nejsou respektovány individuální potřeby pacienta. Kampaň Nejste na to sami připomněla, že pokud chtějí lidé zůstat se svými blízkými i v posledních dnech jejich života, nejsou na to sami, funguje tu síť domácích i lůžkových hospiců. Není tedy nutné „pohřbívat babičky zaživa“. Kompletní seznam hospiců v ČR je zveřejněný na webu: www.nejstenatosami.cz. Zde je také video Nepohřbívej babičku zaživa, ve kterém účinkuje Jiří Lábus a Videovzkazovník umožňující poslat vzkaz, že nám na někom záleží, což bylo pokračováním kampaně na podzim 2015.

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Projekt „Domácí paliativní péče ve Středočeském kraji“ financován z Programu švýcarsko-české spolupráce byl zaměřen na zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění ve Středočeském kraji prostřednictvím nákupu a modernizace vybavení a prostředků nezbytných k realizaci domácí hospicové služby.

Z celkových nákladů projektu ve výši 1.079.105 Kč je 90% poskytnuto v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, v reálných číslech jde o částku 971.194 Kč. Projekt byl realizován v období od srpna 2015 do října 2016.

Díky projektu jsme zakoupili kyslíkové koncentrátory, saturační čidla, lůžka, matrace, Invalidní vozíky, pojízdná chodítka s podpěrnou deskou, servírovací stolky k lůžku, kardiacká křesla, židle mycí a toaletní židle, antidekubitní matrace a polohovací pomůcky, defibrilátory, osobní vozidlo pro potřeby služby domácí hospic a zajistili  školení pracovníků v přímé péči.

ŽURNÁL TŘI 11/2019
ŽURNÁL TŘI 9/2019
ŽURNÁL TŘI 1/2019

CO SE NÁM POVEDLO A NA ČEM PRACUJEME

PROFESIONALIZACE 
neziskových organizací je velkým tématem v  zahraničí a je otázkou času, kdy se tento trend více rozšíří i u nás. My se o to pokoušíme už teď a semínka změn snad jsou už zakořeněna.

FINANČNÍ UDRŽITELNOST 
je vzhledem k  vícezdrojovému financování sice někdy složitější, ale přesto se nám daří postupně navyšovat výnosy ve všech základních službách a hospodařit s  vyrovnaným výsledkem. V  říjnu 2017 se naše organizace stala držitelem označení SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE. Značku spolehlivosti uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací na základě auditu a doporučení  nezávislých odborníků. Tato značka poskytuje dárcům informaci o tom, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá při plnění svých veřejně prospěšných činností.

ROZVOJ SLUŽEB, LIDÍ A ORGANIZACE SAMOTNÉ 
je pro nás v tuto chvíli jednou z priorit. V oblasti našich služeb pilotujeme nové služby, o které chceme rozšířit naši nabídku. Rozvoj zaměstnanců, jejich podpora a růst jsou řešeny různými nástroji s  cílem vytvářet co nejpovzbudivější prostředí pro práci. Organizační rozvoj propojujeme s  plnohodnotným využitím našeho zařízení, kde za nejzásadnější úkol považujeme získání zdrojů pro dostavbu komunitního domu, jako důstojného prostoru pro kulturu, propojování a aktivizaci a také zázemí pro rozšíření sociálních služeb.

VZDĚLÁVÁNÍ
V  červnu 2017 jsme získali akreditaci MZ ČR pro přípravu lékařů na atestaci v  oboru paliativní medicína a na poli vzdělávání chceme i nadále přispívat k  aktivnímu rozvoji odborné i laické veřejnosti.

Financování TŘI,o.p.s. je vícezdrojové. Téměř dvě třetiny potřebných peněžních prostředků nám vykrývají příjmy za poskytované služby, tj. platby od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči, klientské úhrady a další. Zbývající část prostředků získáváme formou dotací od ministerstev, krajů a místní samosprávy a dále formou darů od nadací, právnických a fyzických osob.

STRUKTURA VÝNOSŮ

  • PRODEJ SLUŽEB
  • DARY
  • DOTACE
  • OSTATNÍ VÝNOSY

VÝNOSY V ROCE 2017 (v mil. Kč)

Prodej služeb

19,2

Dary nadací, právnických a fyzických osob, ostatní

2,4

Dotace ministerstev, krajů a místní samosprávy

9,7

Ostatní výnosy

0,7

Celkem

32,0

Získané prostředky používáme na financování celého spektra našich služeb, tj. na hospicovou péči, sociální služby a komunitní akce. Nejvíce peněžních prostředků vynakládáme na mzdy pracovníků.

STRUKTURA NÁKLADŮ

  • MZDOVÉ NÁKLADY
  • ENERGIE
  • MATERIÁL
  • SLUŽBY
  • OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
  • OSTATNÍ NÁKLADY

NÁKLADY V ROCE 2017 (v mil. Kč)

Materiál

3,6

Energie

1,0

Opravy a udržování

0,4

Služby

1,4

Mzdové náklady

24,6

Ostatní

1,0

Celkem

32,0

Vážení, dovolte mi touto cestou upřímně poděkovat za pomoc s péčí o mého tatínka, který nás tento týden opustil. Díky Vaší pomoci mohl poslední dny strávit doma se svými nejbližšími. Přístup všech Vašich pracovníků byl v dnešní době nevídaně profesionální a při tom empatický a lidsky vřelý. Měli pro nás i pro tátu vždy v zásobě slova rady, podpory a útěchy…. Upřímně si vážím Vaší práce a jsem i v této nelehké chvíli šťastná, že existují takoví lidé, kteří svou práci věnují pomoci umírajícím a jejich rodinám. Jménem celé rodiny tedy ještě jednou děkuji a vzdávám hold a úctu Vaší tolik záslužné práci.
z dopisu dcery16. června 2018
Vážení zaměstnanci Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech Chtěly bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaše služby. Jen díky Vám, Vašemu zařízení a všestranným službám jsme mohli s dcerami splnit manželovi jeho poslední přání, a to zemřít v rodinném kruhu, doma a důstojně. Bez Vaší pomoci, léků a spolupráce by to nebylo v našich silách. Velké díky patří především sestřičce Daniele za její profesionalitu, lidskost, rady a úžasný přístup, další dík patří také p. Navrátilovi. Jsme opravdu velice rády, že jsme využily Vaše služby a velký obdiv Vám všem, že tuto práci zvládáte na opravdu profesionální úrovni, ale také především s velkým srdcem.
z dopisu manželky2. května 2018
Milí pracovníci Hospice Dobrého Pastýře! Děkuji vám jménem celé rodiny, za vyjádření soustrasti k úmrtí mé dcery. Děkujeme za péči, kterou jste ji věnovali a kterou provádíte na vysoké profesionální, ale především lidské úrovni s velkým pochopením.
z dopisu maminky21. března 2018
Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům Hospice Dobrého Pastýře za péči, ochotu, profesionalitu a pohodu, kterou vytváříte svým pacientům. Děkuji z celého srdce všem sestřičkám, zdravotním bratrům i lékařům, prostě všem Vám ze srdce děkuji za náročnou a tolik prospěšnou službu.
z dopisu syna18. prosince 2017
CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)