POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

TŘI, o.p.s

Sokolská 584

257 22 Čerčany

pobytovaOS@hospic-cercany.cz 

 

731 480 350

317 777 381

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Odlehčovací služba pobytová je určena všem lidem žijícím v domácím prostředí, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby. Poskytujeme pečujícím osobám možnost odpočinout si, nabrat síly či vyřídit si neodkladné záležitosti s vědomím, že je o jejich blízkého dobře postaráno.

Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na dobu maximálně 90 dnů za kalendářní rok.

 

PÉČI NEMŮŽEME POSKYTNOUT

 • nemocným s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, s nimiž se nelze na základě komunikační a jazykové bariéry domluvit

NÁŠ PŘÍSTUP

 • respektujeme jedinečnost každého člověka
 • naše péče vychází z  přání klienta a péči plánujeme společně
 • zachováváme diskrétnost
 • podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami
 • poskytujeme podporu a motivaci k  udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby
 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu, domluvíme si schůzku.
 • Vyplňte žádost – tři stránky vyplní pečující, dvě stránky (výpis ze zdravotní dokumentace) praktický lékař uživatele služby a doručte ji osobně, e-mailem nebo poštou sociální pracovnici. Žádost musí být podepsána uživatelem nebo jeho opatrovníkem.
 • Žádost posoudíme a schválíme nebo zamítneme.
 • Na schůzce, kterou si domluvíte se sociální pracovnicí, probereme potřeby uživatele služby, dostanete veškeré informace a prohlédnete si, jak to u nás vypadá. Domluvíme se na výši a způsobu úhrady.
 • Po přijetí žádosti obdržíte smlouvu a zálohovou fakturu. Zaplacením zálohy budete mít pobyt závazně rezervovaný. Výše zálohy je u pobytů kratších než jeden měsíc 1500,-Kč a u pobytů v délce jednoho měsíce a více 3000,-. Při zrušení pobytu ze závažných zdravotních důvodů je záloha vratná. Jeden exemplář podepsané smlouvy doručte na naši adresu.
 • O změně zdravotního stavu uživatele služby před nástupem nás prosím informujte. Závažné změny zdravotního stavu je nutné před nástupem doložit novou zdravotní zprávou.
 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu.
 • Vyplňte žádost – tři stránky vyplní pečující, dvě stránky (výpis ze zdravotní dokumentace) praktický lékař uživatele služby a doručte ji osobně, e-mailem nebo poštou sociální pracovnici. Žádost musí být podepsána uživatelem nebo jeho opatrovníkem.
 • Žádost posoudíme a schválíme nebo zamítneme.
 • Na každý pobyt je třeba samostatná žádost, na každý pobyt vám připravíme smlouvu a zálohovou fakturu.
 • Po přijetí žádosti obdržíte smlouvu a zálohovou fakturu. Zaplacením zálohy budete mít pobyt závazně rezervovaný. Výše zálohy je u pobytů kratších než jeden měsíc 1500,-Kč a u pobytů v délce jednoho měsíce a více 3000,-. Při zrušení pobytu ze závažných zdravotních důvodů je záloha vratná. Jeden exemplář podepsané smlouvy doručte na naši adresu.
 • O změně zdravotního stavu uživatele služby před nástupem nás prosím informujte. Závažné změny zdravotního stavu je nutné před nástupem doložit novou zdravotní zprávou.

Můžu svému blízkému dát s  sebou léky v  dávkovači na léky?
Ne, léky prosím přineste v  originálním balení.

 

Může v  průběhu pobytu předepsat léky mému blízkému váš lékař?
Ne, nemůže. Uživatel služby je po celou dobu pobytu v  péči svého praktického lékaře. Ten mu předepíše léky na celou dobu pobytu. Pokud by bylo třeba předepsat nějaké další léky, musí je zajistit u praktického lékaře nebo odborného lékaře pečující.

 

Můžete pro mého blízkého poslat vaší sanitku? Pokud ne, můžete mi na ni předepsat poukaz?
Sanitku nemáme. Můžeme vašeho blízkého přivézt nebo odvézt asistenčním autem, které může přepravovat i osoby na vozíku. Asistenční auto je třeba objednat minimálně týden předem a jde o hrazenou službu. Předpis na sanitku vám může vystavit váš praktický lékař.

 

Můj blízký pobírá příspěvek na péči. Po dobu pobytu u vás bude příspěvek na péči náležet vám?
Ne, příspěvek na péči i v  době odlehčovacího pobytu náleží uživateli služby.

 

Můžeme našemu blízkému prát prádlo my? Lze si domluvit praní prádla u vás?
Ano, je možné prádlo odnášet a prát doma. Pokud chcete využít naši prádelnu, je třeba se domluvit se sociální pracovnicí nebo s  asistentem. Poplatek za praní je zahrnut v ceně pobytu.

 

Pokud můj blízký bude navštěvovat v  průběhu pobytu CDS, bude za něj platit?
Ne, v  rámci odlehčovacího pobytu je návštěva programu CDS zdarma.

 

Je omezený počet pobytů v  roce, které může můj blízký absolvovat?
Ne, počet pobytů není omezený, ale celkový součet dní všech pobytů v roce by neměl překročit 90 dní.

UBYTOVÁNÍ 210 Kč na den

STRAVA 170 Kč na den

SOCIÁLNÍ PÉČE 120 Kč na hodinu

Počet hodin účtujeme individuálně podle náročnosti péče, výši domlouváme s  pečujícími dopředu před pobytem a pohybuje se obvykle mezi 120 Kč až 480 Kč.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • dohled nad užíváním léků: 20 Kč za úkon
 • asistenční auto: 10 Kč za km (účtuje se cesta tam i zpět)
 • přesáhne-li měsíční platba za poskytované služby částku 5.000 Kč, je další doprava účtována zvýhodněnou sazbou 7,00 Kč na km
 • cena čekání řidiče: 120 Kč čekání

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinní příslušníci i jiné osoby písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo ústně. 

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým.

Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Písemnou stížnost je možné poslat poštou či vhodit do schránky TŘI, o.p.s., umístěné v suterénu vedle recepce. Stěžovat si můžete u sociální pracovnice: pobytovaOS@hospic-cercany.cz, vedoucí sociálních služeb socialni@hospic-cercany.cz, a také přímo u ředitele TŘI, o.p.s.: reditel@hospic-cercany.cz.

Za vyřízení případných stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, o.p.s.

Za vyřízení stížnosti či připomínky vůči řediteli TŘI, o.p.s. odpovídá předseda správní rady TŘI, o.p.s.

Všechny podané stížnosti evidujeme. Stížnost posuzujeme bez zbytečného odkladu a ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti, následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na:

1. nezávislý orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. nezávislý orgán: Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00.

UŽIVATELÉ SLUŽBY MOHOU

 • zvolit jednolůžkový či dvojlůžkový pokoj dle volné kapacity
 • používat vlastní oblečení, ručníky a osušky
 • po dohodě s personálem naplánovat svůj denní režim (vstávání, koupel, aktivizační program)
 • vyzdobit si svůj pokoj oblíbenými drobnostmi z domova (obrázky, fotografie, sošky)
 • navštívit aktivizační program centra denních služeb
 • účastnit se mše v kapli hospice
 • využít návštěvy dobrovolníků, psychologa a duchovních (různých církví)
 • používat internet

 

UŽIVATELÉ SLUŽBY NEMOHOU

 • bez vědomí personálu opustit budovu hospice
 • porušovat Domácí řád
 • zneužívat alkohol nebo jiné návykové látky
 • chovat se agresivně a tak, aby jejich chování znemožnilo zajistit bezpečné soužití s ostatními uživateli

Oddělení odlehčovací služby pobytové se nachází v přízemí budovy hospice. Má tři jednolůžkové a jeden dvojlůžkový pokoj. Pokoj je vybaven polohovací postelí, skříní se zásuvkou na zamykání, nočním stolkem, křeslem a televizí a každý pokoj má vlastní koupelnou se záchodem.

Celý den od 7:00 do 19:00 pečuje o uživatele jeden z našich asistentů.

 • Pomůže jim se vším, s čím pomoc potřebují – s hygienou (ať už na lůžku, ve sprše či v bezbariérové vaně), oblékáním, stravováním, ale také se s nimi projde po chodbě či zahradě a popovídá si s nimi (viz. rozsah poskytovaných služeb).
 • Jídlo z naší kuchyně podáváme na pokoji.
 • Režim dne není nijak pevně daný, domlouváme se na něm s uživatelem i s jeho rodinou a snažíme se přizpůsobit jeho zvyklostem.
 • Uživatelé se mohou účastnit programu CDS, půjčit si knihy v knihovně, navštívit kavárnu, posedět v zahradě nebo v atriu a dvakrát v týdnu navštívit mši v kapli.
 • Na oddělení je k dispozici kuchyňka s konvicí a mikrovlnnou troubou.

V noci, tedy od 19:00 do 7:00, přebírají službu na oddělení sestřičky a ošetřovatelky z prvního patra. Nejsou přítomny po celou dobu, ale pravidelně přicházejí a kontrolují oddělení a je možné je přivolat pomocí zvonku, který mají uživatelé na pokoji.

 

Odlehčovací služby pobytová je sociální službou, je tedy potřeba přivézt si s sebou většinu věcí, které uživatelé potřebují: doklady, léky v originálním balení, kompenzační pomůcky, toaletní potřeby a oblečení podle potřeb uživatele. Kompletní seznam pro vaši inspiraci najdete v dokumentu INFORMACE PŘED PŘIJETÍM.

Návštěvy jsou možné každý den od 8:00 do 18:00, v jiném čase po domluvě.

Dopravu tam i zpět si zajišťuje uživatel a jeho rodina. Nabízíme možnost využít naše asistenční auto (možnost převozu na vozíku). Službu je třeba domluvit minimálně týden před nástupem na službu a je hrazená sazbou 10 Kč/km (přesáhne-li měsíční platba za poskytované služby 5000 Kč, je doprava za zvýhodněnou cenu 7 Kč/km).

Uživatel odlehčovací služby pobytové zůstává po celou dobu pobytu v péči svého praktického lékaře, který mu zajišťuje léky a potřebné pomůcky.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Bc. SANDRA MAGNUSOVÁ, DiS.

koordinátorka pobytové odlehčovací služby

JITKA BRŮŽOVÁ

osobní asistentka služby

JIŘINA PITROFOVÁ

osobní asistentka služby

HANKA TŮMOVÁ

osobní asistentka služby

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik
CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)