TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

TŘI, o.p.s

Sokolská 584

257 22 Čerčany

terenniOS@hospic-cercany.cz 

 

731 480 350

317 777 381

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Asistenti terénní odlehčovací služby pečují v přirozeném domácím prostředí o ty, kteří jsou z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění či zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby.

Jejich blízkým zároveň poskytují čas na odpočinek či vyřízení nezbytných záležitostí.

Službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:00 v místě bydliště klientů, které není vzdálené více než 30 km od Čerčan.

Cílem služby je umožnit osobám zůstat co možná nejdéle ve svém přirozeném a důvěrném sociálním prostředí.

Cílem služby je umožnit osobám zůstat co možná nejdéle ve svém přirozeném a důvěrném sociálním prostředí.

NÁŠ PŘÍSTUP

Naše péče vychází z  přání klienta a aktuální situace v  rodině, péči plánujeme společně.

Respektujeme, že jsme v  domácím prostředí klienta, nevměšujeme se do domácích záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání výkonu naší práce.

Zachováváme diskrétnost.

Podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami.

Respektujeme jedinečnost každého člověka.

Poskytujeme podpora a motivace k  udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby.

Poskytujeme podporu a motivaci k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby.

JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

TELEFONICKÝ KONTAKT

Zavolejte nám na číslo 731 480 350, upřesníme si požadavek služby, kapacitu služby a domluvíme se na osobní schůzce.

OSOBNÍ SETKÁNÍ

Společně vyplníme Kartu uživatele odlehčovací služby terénní a připravíme podklady pro uzavření smlouvy. Domluvíme se na termínech služby.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

Podepíšeme smlouvu o poskytování odlehčovací služby terénní, seznámíme se s  podmínkami služby a právy uživatelů služby.

Nabízíme služby asistentů, kteří dle individuálního požadavku zastoupí či vypomůžou pečující osobě se zajištěním hygieny, podáním stravy, poskytnou pomoc a podporu při chůzi, doprovod na nákup či zvládání jiných denních úkonů. Nabídnou aktivizační činnosti a společnost během dne.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • zprostředkování navazujících služeb
 • doprovázení do různých veřejných nebo jiných institucí (zaměstnání, lékař, volnočasové aktivity, orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby)
 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech
 • podpora činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
 • psychosociální podpora
 • pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů, či při obstarávání osobních záležitostí

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

 • nácvik a upevňování (nebo pomoc s nácvikem a upevňováním) motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Cena služby je 100 Kč na hodinu.

Dále si účtujeme dopravu ve výši 9,50 Kč/km za cestu tam a zpět.

V  případě využití prostředků hromadné dopravy si účtujeme za dopravu cenu jízdného tam a zpět.

Jak zvládnou péči o blízkého v  domácím prostředí?
Rozhodnete-li se pečovat o Vašeho blízkého v  domácím prostředí, můžeme Vám s  péčí pomoci, či Vás zcela zastoupit v  domluvené dny a hodiny. Aby se dala péče o blízkou osobu dlouhodobě zvládnout, je potřeba se v  péči vystřídat s  jinou osobou či službou, myslet na své zdraví, potřeby, zájmy a odpočinek.

 

S  čím mi můžete pomoci?
Pomůžeme Vám s  osobní hygienou, při přípravě a podání stravy, dohledem při některých úkonech všedního dne. Nabízíme dovážku oběda, doprovod na procházku, na nákup či k  lékaři, pořízení nákupu, vyzvednutí receptu. Nabízíme společnost pro volné chvíle, společné čtení a jiné aktivizační činnosti.

 

Kdo může požádat o službu?
O nastavení odlehčovací služby terénní může požádat sám uživatel služby, jeho rodina či známý.
Službu může doporučit i lékař či sociální pracovník.

 

Co předchází zavedení odlehčovací služby terénní?
Předem domluvená osobní návštěva, při které vyplníme Kartu uživatele služby, domluvíme se na očekáváních, právech a podmínkách služby. Připravíme podklady pro uzavření Smlouvy pro poskytování odlehčovací služby terénní.

 

Musím dodat lékařskou zprávu?
Pro zavedení odlehčovací služby terénní není nutné dodávat lékařskou zprávu. Pouze ústně poskytnete informace o zdravotním stavu uživatele služby a upozorníte na možná rizika.

 

Lze měnit v  průběhu poskytování služby její rozsah?
Ano. Je pochopitelné, že v  průběhu poskytování služby se mohou změnit potřeby uživatele služby. S  ohledem na kapacitu služby po vzájemné domluvě upravíme četnost a délku poskytované služby.

 

Jakým způsobem budu hradit službu?
Za každý kalendářní měsíc zpětně vyhotovíme fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky na domluvenou mailovou adresu. Platba může být provedena hotově na pokladně hospice v  pracovní dny od 8.00 do 14.30, příp. na recepci hospice do 18.00 (fakturu vzít sebou), nebo převodem na účet poskytovatele. Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování služby.

 

V  jakých případech mohu změnit či zrušit službu?
V  případě neplánované návštěvy lékaře či jiné akce je možné nejpozději 2 dny předem službu zrušit. O změně či posunu služby v  souvislosti s  domluvenou návštěvou lékaře či jinou akcí je potřeba se domluvit v  předstihu 1 týdne.

Bc. Sandra Magnusová, DiS.

koordinátorka terénní odlehčovací služby

Zprostředkování 1. kontaktu, uzavření smlouvy, 1. návštěva v  rodině.

MARTINA HRACHOVÁ

osobní asistentka služby

Tomáš Furbacher

TOMÁŠ FŰRBACHER

osobní asistent služby

JITKA BRŮŽOVÁ

osobní asistentka služby

JANA BLÁHOVÁ

osobní asistentka služby

LUDMILA GREŠOVÁ

osobní asistentka služby

HANKA TŮMOVÁ

osobní asistentka služby

JITKA BRŮŽOVÁ

osobní asistentka služby

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinní příslušníci i jiné osoby písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo ústně. 

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým.

Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Písemnou stížnost je možné poslat poštou či vhodit do schránky TŘI, o.p.s., umístěné v suterénu vedle recepce.

Stěžovat si můžete u koordinátora terénní pečovatelské služby: terenniOS@hospic-cercany.cz, a také přímo u ředitele TŘI, o.p.s.: reditel@hospic-cercany.cz.

Za vyřízení případných stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, o.p.s.

Za vyřízení stížnosti či připomínky vůči řediteli TŘI, o.p.s. odpovídá předseda správní rady TŘI, o.p.s. 

Všechny podané stížnosti evidujeme. Stížnost posuzujeme bez zbytečného odkladu a ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti, následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na:

1. nezávislý orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. nezávislý orgán: Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00.

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik
CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)