LŮŽKOVÝ HOSPIC

HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE

TŘI, o.p.s

Sokolská 584

257 22 Čerčany

luzkovy@hospic-cercany.cz 

 

tel. 317 777 381

fax. 317 700 903

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Přijímáme pacienty v terminálním stádiu onemocnění s předpokládanou délkou života kratší než 6 měsíců a to bez ohledu na věk, finanční možnosti a místo bydliště nemocného.

Jsme zde pro ty, jež potřebují úlevu od bolesti nebo jiných závažných symptomů snižujících kvalitu života, a domácí péče v jejich případě není možná nebo nestačí.

O umístění v našem zařízení může požádat každý, kdo je v terminálním stádiu onemocnění jak s diagnózou onkologickou, tak neonkologickou (např. srdeční selhání, neurodegenerativní onemocnění, a pod.) a vyžaduje s ohledem na komplexnost přítomných tělesných příznaků, psycho-sociálních a spirituálních potřeb specializovanou paliativní (úlevnou) léčbu a péči.

Umožňujeme prožít co možná nejlépe každý ze zbývajících dnů, a to jak nemocným, tak jejich blízkým.

 

NÁŠ PŘÍSTUP

 • Snažíme se vytvářet atmosféru bezpečí a jistoty pro umírající i jejich doprovázející.
 • Usilujeme o co nejvyšší kvalitu života nemocného a úlevu od potíží.
 • Každý člověk je pro nás jedinečný ve svých názorech, přáních a potřebách. 
 • K nemocnému přistupujeme s respektem, aby za každých okolností byla zachována jeho důstojnost.
 • Naším cílem je, aby pacient netrpěl bolestí a nezůstal v posledních chvílích sám.

JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

Žádost o přijetí do lůžkového hospice může podat nemocný anebo jeho blízcí, ošetřující lékař, praktický lékař nebo sociální pracovník .

K vyplněné žádosti o přijetí je potřeba přiložit aktuální lékařskou zprávu. Aktuální lékařská zpráva je poslední propouštěcí zpráva z  nemocnice nebo od ošetřujícího lékaře, která umožňuje vyhodnotit stav pacienta.

Dokumenty nám můžete poslat poštou na adresu: Tři, o.p.s., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, e-mailem: luzkovy@hospic-cercany.cz, nebo faxem: 317 700 903.

Pokud bude žádost i lékařská zpráva kompletní, proces příjmu se v  případě volné kapacity automaticky urychlí.

Léčba a plán péče vychází z individuálních potřeb pacienta. Je zaměřena na mírnění obtíží jako je bolest, dušnost, nevolnost apod. a na uspokojení psychosociálních a duchovních potřeb.

Našim cílem je, aby pacient netrpěl bolestí, nebyl na konci svého života sám a byla zachována a respektována jeho důstojnost.

Pro uspokojení těchto potřeb je zapotřebí multidisciplinárního týmu, jako je lékař, sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci, fyzioterapeut, psycholog, nutriční terapeut, pracovníci v centru denních služeb (CDS), dobrovolníci.

Lékařská péče je poskytovaná 24hod denně.

Každý den od 8.15hod probíhá ranní hlášení multidisplinárního týmu a 1x týdně probíhá velké hlášení. O víkendech na oddělení pracují převážně externí lékaři. Dále spolupracujeme s externími konzultanty, jako je psychiatr, zubař apod.

 

PŘIJETÍ PACIENTA

 • Po schválení žádosti se plánuje příjem dle kapacity lůžek. Sociální pracovník s pacientem, rodinou či sociálním pracovníkem dohodne termín přijetí. Přijetí se provádí každý všední den do 14hod.
 • Při příjezdu je pacient směrován recepční na konkrétní pracoviště a číslo pokoje, kde si pacienta přebírá sestra. V případě bolestí či nevolnosti ihned kontaktuje lékaře a aplikuje potřebné léky.
 • Pohyblivý pacient, popř. jeho rodina je seznámena s pokojem, koupelnou, a celým oddělením. Dále je pacient a rodina seznámena s možností využití CDS, kaple, obchůdku, restaurace a zahrady. Po odpočinku sestra provede důkladný příjem. Vyplní potřebné údaje ohledně zdravotního stavu, psychického stavu, sociální situace, duchovních potřeb nemocného, změří fyziologické funkce, seznámí pacienta o použití pomůcek, s režimem a programem. Na cedulku před pokoj sestra napíše jméno a příjmení pacienta. Případnou hotovost uloží do trezoru na pokoji, větší hotovost uloží staniční sestra do centrálního trezoru.
 • Sestra identifikuje pacientovy problémy a přání a domluví plán péče. Poté pacienta navštíví lékař a sociální pracovník a provede s pacientem příjmový rozhovor.
 • Druhý den se provádí důkladná celková hygiena ve vaně. V prvním týdnu pacienta navštíví psycholog, nutriční terapeut, fyzioterapeut a v případě přání duchovní katolické, evangelické, husitské či adventistické církve. Dvakrát v týdnu ve st a v so probíhají katolické mše v naší kapli na 1. patře. Každý pracovní den může pacient navštívit během dopoledne a odpoledne centrum denních služeb.
 • Spolupráce s rodinou je vítána a proto se snažíme rodinu do péče zapojit a společně řešit pacientovy problémy. Rodina může pacienta kdykoliv navštívit, návštěvní hodiny nejsou omezeny. Při každé návštěvě obdrží rodina identifikační kartičku a je povinna se vždy nahlásit při příchodu a odchodu na sesterně u sester. Rodinný příslušník zde může být i ubytován přímo na pokojích s nemocným a může si zde objednat stravu. Při zhoršení zdravotní stavu nemocného, sestra kontaktuje rodinu, aby mohla být přítomna s nemocným.
 • Pacient během dne po domluvě se sestrami, může navštívit kavárnu, CDS, zahradu. Dle dohody může opustit i zařízení při podpisu propustky. Nemocný může v době hospitalizace jít až na 3dny na propustku. V hospici dále může navštívit kadeřnici a pedikérku. Pravidelně hospic navštěvují duchovní, dobrovolníci a zdravotní klauni.

 

PRŮBĚH PÉČE

Každý den je jedinečný a potřeby a problémy nemocného se mohou měnit dle stavu. Proto každý den hodnotíme stav pacienta a respektujeme jeho přání a potřeby.

 

REŽIM DNE                                                       

7.30 – 8.30 – podání léků, příprava a podání snídaně, dle potřeby nakrmení pacientů

9.00 – 11.00 – důkladná hygiena na lůžku, ve sprše či ve vaně, provedou se převazy, vizita lékaře

9.30 – 11.30 – aktivizace fyzioterapeutem, CDS

12.00- 13.00 – podání léků, podávání obědů, krmení a sklízení obědů

13.00 – 14.00 – polední pauza

14.00 – 15.00 – CDS, aktivizace

15.00 – svačina

15.00 – 16.00 – CDS, aktivizace

16.00 – 17.00 – odpolední hygiena

17.00 – 18.00 – podání večerních léků, podávání večeře, krmení, sklizení po večeři, úklid kuchyňky

 

VYBAVENÍ POKOJŮ

Většina pokojů je jednolůžkových s vlastním sociálním zařízením a přistýlkou. V pokoji je skříň s trezorem, dva noční stolky, polohovací postel, televize, police a nástěnka na obrázky či fotografie, které by připomínali domácí prostředí.

 

POSLEDNÍ DNY ŽIVOTA

Při zhoršení zdravotního stavu, rodinu informujeme a nabídneme jim přítomnost u umírajícího a žádáme rodinu o zajištění oblečení. Zajišťujeme psychickou podporu pacienta, ale i jeho rodiny. Rodině je vysvětleno, jak může být umírajícímu na blízku, jaké projevy se u umírajícího vyskytují, abychom zmírnili jeho nejistotu a strach. Po úmrtí provedeme pietní úpravu těla a poskytujeme psychickou podporu pozůstalým. Rodina se může v klidu se svým zemřelým rozloučit. V případě, že rodina nestihne přijet, je tělo uloženo do místnosti posledního rozloučení, kde může proběhnout rozloučení rodiny se zemřelým. Rodině pomůžeme sbalit věci po zemřelém, zodpovíme jejich dotazy a poradíme s potřebnými náležitostmi.

Pouze část nákladů na lůžko a den hradí obecně prospěšné společnosti TŘI zdravotní pojišťovny. Ostatní finance získáváme z dotací, od dárců a sponzorů. Z tohoto důvodu si pacient podle svých možností přispívá na nadstandardní ubytování a služby. Ze sociálních důvodů lze částku snížit.

Rozhodnutím TŘI, o.p.s. s účinností od 1.1.2014 se stanovuje úhrada za pobyt ve výši 85 % z příjmu uživatele služby. Úhradu za jeden den pobytu počítáme tak, že částku tvořící 85% z příjmu uživatele vydělíme 30 (pracujeme vždy s 30 kalendářními dny). Získaný výsledek zaokrouhlíme na celé číslo dolů.

Maximální výše úhrady je 500,- Kč/den.

Příklady plateb:

Měsíční příjem v Kč        Platba za měsíc (85%) Platba za den
6000,- Kč 5100,-  Kč 170,-Kč
7500,- Kč 6375,-Kč 212,-Kč
9000,- Kč 7650,-Kč 255,-Kč
12500,- Kč 10625,-Kč 354,-Kč
15000,- Kč 12750,-Kč 425,-Kč

Naše služby jsou určené pro každého! V případě složité sociální situace denní platbu upravíme dohodou dle individuálních možností uživatele služby.

Rodinný příslušník / blízká osoba, která se ubytuje u nemocného, hradí poplatek 150,- Kč/noc. Při dlouhodobějším pobytu se poplatek snižuje po 5 nocích na 100,- Kč/noc.

V případě, že pacient nemá přiznaný Příspěvek na péči u krajské pobočky Úřadu práce, účtujeme do dne přiznání PnP poplatek ve formě vratné zálohy ve výši 100,- Kč/den. V den přiznání nám náleží PnP v jeho přiznané výši, uhrazenou zálohu poté vyúčtujeme.

 

DALŠÍ SLUŽBY

Nabízíme praní a žehlení osobního prádla uživatelů lůžkového hospice, poplatek za tuto službu je zahrnut v ceně pobytu.

Mohu se přijít podívat do zařízení?
Určitě Vás rádi uvítáme, provedeme zařízením a odpovíme na Vaše dotazy. Kontaktujte pracovníka sociálního oddělení socialni.pracovnik@hospic-cercany.cz.

 

Jak a kdy mohu kontaktovat lékaře?
Lékař je dostupný pro Vás podle rozpisu služeb. Zdravotní personál Vám pomůže najít službukonajícího lékaře. Je možné si dohodnout schůzku s  lékařem.

 

Co musím vzít sebou pro mého blízkého?
Naše zařízení zabezpečuje všechno, co je nevyhnutné k  péči. Doporučujeme přinést s sebou osobní hygienické potřeby a věci blízké (fotky, knihu, tranzistor…), vše, co pacientovi zpříjemní pobyt a navodí co nejosobnější atmosféru. Jedná se o menší předměty osobního charakteru.

 

Mohu přinést nutriční výrobky, např. Nutridrinky?
Nutriční výrobky nabízíme pacientům, ale také vítáme, když přinesete s sebou to, co má pacient rád, nebo co mu prospěje. Vše bude následně označeno jménem a uloženo dle skladovacích podmínek, v  lednici.

 

Můžeme si pobyt u Vás dovolit?

Ano, naše služby jsou dostupné všem bez ohledu na finanční možnosti. V případě složité sociální situace denní platbu upravíme dohodou dle individuálních možností uživatele služby.

 

Za jak dlouho můžete pacienta hospitalizovat?

Pokud máme volné lůžkové a diagnostické kapacity, jsme schopni přijmout pacienta v horizontu několika dní. K urychlení hospitalizace přispívá správně a kompletně vyplněná žádost a přiložená lékařská zpráva. Po schválení žádosti Vám bude naším sociálním pracovníkem sdělen termín přijetí.

 

Přijímáte i o víkendu?

Bohužel ne.

 

Co dělat v případě, že můj blízký přestane přijímat jídlo a tekutiny?

Když tělo začíná umírat, pak je zcela přirozené, že už nechce přijímat potravu. Tekutiny podáváme také jen do momentu, kdy si o ně pacient žádá a je schopen polykat. V případě, že už nemocný není schopen přijímat tekutiny, jen zvlhčujeme ústa a rty, infuze nepodáváme (mohly by způsobit nežádoucí otoky, ztížit dýchání a přivodit zmatenost).

Snažíme se vytvářet podmínky podobné příjemnému domácímu prostředí, nejen vybavením, ale i denním režimem.

Na dvou patrech jsou k  dispozici jednolůžkové pokoje s  vlastním bezbariérovým sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, televizí a přistýlkou pro rodinné příslušníky či přátele. Některé pokoje mají balkon s  vnějším sezením.

Dva dvoulůžkové pokoje nabízí možnost pobytu pro manželský pár, nebo partnery, kteří potřebují naši péči.

Pro chvíle rozjímání a osobní reflexe se nabízí hezký prostor malinké kapličky, pro oddych a pobyt na čerstvém vzduchu zase krásná zahrada a atrium.

Aktivnější chvilky mohou pacienti, klienti i návštěvy trávit v prostorách Centra denních služeb, kavárny nebo knihovny.

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinní příslušníci i jiné osoby písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo ústně.

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým.

Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Písemnou stížnost je možné poslat poštou či vhodit do schránky TŘI, o.p.s., umístěné v suterénu vedle recepce.

Stěžovat si můžete u staniční sestry lůžkového hospice vrchnisestra@hospic-cercany.cz, a také přímo u ředitele TŘI, o.p.s. reditel@hospic-cercany.cz.

Za vyřízení případných stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, o.p.s.

Za vyřízení stížnosti či připomínky vůči řediteli TŘI, o.p.s. odpovídá předseda správní rady TŘI, o.p.s.

Všechny podané stížnosti evidujeme. Stížnost posuzujeme bez zbytečného odkladu a ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti, následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na:

1. nezávislý orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. nezávislý orgán: Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00.

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik
CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)